ارمنستان تور شروع وبلاگ نویسی از آذرماه ۱۳۹۲درباره ارمنستان نوشته های این وبلاگ حاصل تجربه های کاوه توفیقی( مهندس شیمی و کارشناس ارشد اقتصاد) با بیش از ده سال سابقه زندگی،کار و تحصیل در ارمنستان است. وبلاگ ارمنستان تور فقط برای اطلاع رسانی به شما هست و هیچ سرویس تجاری ارایه نمیشود.ارمنستان تور توسط کاوه توفیقی نوشته میشود و حاوی نظرات شخصی کاوه توفیقی در رابطه با مسائل مختلف ارمنستان است. در حال حاضر هیچ نوع خدمات توریستی توسط ارمنستان تور و یا با نام ارمنستان تور ارائه نمیشود و این قبیل ادعاها تقلبی است. http://www.armanestantour.com 2019-01-16T09:13:06+01:00 text/html 2019-01-11T12:50:00+01:00 www.armanestantour.com کاوه توفیقی دستفروشی بدون پروانه در ارمنستان http://www.armanestantour.com/post/1170 <font face="Mihan-Iransans"> ‏‏‏‏ <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: pre-wrap; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;">برابر آگهی شهرداری ایروان، کسب و کار بدون پروانه در فضای باز (دستفروشی) نباید در ایروان انجام گیرد.</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0); font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: pre-wrap; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0); font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: pre-wrap; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: pre-wrap; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;">در این آگهی آمده: "از سبزی و میوه تا لوازم تزیین جشنها، پوشاک، ماهی و فراورده‌های گوشتی که دستفروشی آنها هرسال به گونه‌ای فزاینده در روزهای پایانی سال گسترش یافته، دستاوردی جز راهبندان و آلودگی خیابانها و پیاده‌روها نداشته است."</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0); font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: pre-wrap; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0); font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: pre-wrap; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: pre-wrap; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;">‏...</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0); font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: pre-wrap; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0); font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: pre-wrap; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: pre-wrap; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;">قانون "درباره‌ی کسب و کار و ارائه‌ی خدمات" به روشنی میگوید: در فضاهای باز، تنها اشخاص حقوقی و حقیقی که برابر قانون دارای پروانه‌ی کار هستند آنهم برای کالاهایی همچون گل و گیاه و نوشیدنیهای سرد، میتوانند به فروشندگی بپردازند. این نشان میدهد که هر کس در هر زمان که بخواهد نمیتواند در خیابانهای ایروان هر کالایی؛ به ویژه مواد خوراکی بفروشد.</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0); font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: pre-wrap; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0); font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: pre-wrap; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: pre-wrap; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;">برچیدن دستفروشی غیرقانونی، از نخستین روزهای سال نو در دستور کار شهرداری ایروان گنجانده شده است.</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0); font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: pre-wrap; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0); font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: pre-wrap; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: pre-wrap; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;">ویکتور مناتسکانیان شهردار منطقه‌ی مرکز ایروان میگوید: "برابر داده‌هایی که به دست ما رسیده، نزدیک به 150 تن از شهروندان در خیابانهای ایروان به دستفروشی فراورده‌های کشاورزی میپردازند و بسیاری از شهروندان در این زمینه گله‌مند هستند. ما تا روز 15 همین ماه (25 دی) به برچیدن دستفروشی غیرقانونی فراورده‌های کشاورزی خواهیم پرداخت و پس از آن به دیگر دستفروشیهای غیر قانونی رسیدگی خواهیم نمود. از چند روز آینده به آنسو شهروندانمان راهبردهای تازه و ایروان دیگری را خواهند دید."</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0); font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: pre-wrap; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0); font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: pre-wrap; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: pre-wrap; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;">بازار شماره 2 ایروان (گوم) در گذشته گنجایش نداشت و نتوانسته بود فروشندگان را خرسند سازد ولی امروز اینگونه نیست.</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0); font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: pre-wrap; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0); font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: pre-wrap; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: pre-wrap; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;">وازگن ناهاپطیان مدیر بازار شماره 2 ایروان چنین میگوید: "بله، دستفروشی خیابانی بسیار دردسرساز است و مردم کمتر به بازار میروند. امروز 250 جایگاه آزاد (در بازار) داریم و ما آماده‌ایم آنها را برای یک ماه نخست به رایگان و ماههای پس از آنرا با بهای ارزان تا 500 درام واگذار نماییم."</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0); font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: pre-wrap; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0); font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: pre-wrap; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: pre-wrap; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;">مالکان و اجاره‌کنندگان مغازه‌ها نیز از دستفروشی خیابانی ناخرسند هستند. آنها نیز با پیروی از قانون و پرداخت مالیات و عوارض، فراورده‌های کشاورزی میفروشند ولی در رقابت با دستفروشان خیابانی در شرایط برابر قرار ندارند.</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0); font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: pre-wrap; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0); font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: pre-wrap; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: pre-wrap; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;">هرچند هم‌اکنون خیابانهای شهر از شرایط مناسبی برخوردارند، ولی در برخی از خیابانها و حیاط ساختمانها دستفروشی غیرقانونی انجام میشود.</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0); font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: pre-wrap; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0); font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: pre-wrap; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: pre-wrap; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;">رازمیک مکرتیچیان شهردار منطقه‌ی شنگاویت نیز گفت: "تا امروز ما تنها به هشدار دادن به دستفروشان غیرقانونی بسنده کرده‌ایم تا به این روش پایان داده و به بازارها بروند. هم‌اکنون بازار میدان گارگین نژده از 300 تا 350 جایگاه آزاد برخوردار است و مدیریت بازار آماده است تا از میان آنها 200 جایگاه را برای 6 ماه نخست به رایگان واگذار نماید. سخنانی همچون «جا نیست و رونق ندارد» تنها دلایلی است که برای نرفتن به بازارها و دنبال کردن دستفروشی غیرقانونی میشنویم."</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0); font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: pre-wrap; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0); font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: pre-wrap; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: pre-wrap; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;">در همه‌ی مناطق شهرداری جایگاههایی برای فروش فراورده‌های کشاورزی فراهم شده. برای نمونه در منطقه‌ی داوتاشن بازارچه‌ی تازه‌ای گشایش یافته که جایگاههای آن در ابتدای پارک مرکزی آماده واگذاری به درخواست کنندگان است. این مکان هم پر رفت و آمد و هم برای کسب و کار مناسب است.</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0); font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: pre-wrap; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0); font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: pre-wrap; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: pre-wrap; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;">میکایل تومانیان شهردار منطقه‌ی داوتاشن نیز یادآور شد: "در این بازارچه تاکنون 20 جایگاه کارگذاشته شده و با هماهنگیهای انجام شده میتواند باز هم افزایش یابد. پیشبینی میشود به زودی به این بازارجه امکانات زمستانی بهتر، انبار و بخشهای مشترک نیز افزوده گردد."</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0); font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: pre-wrap; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0); font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: pre-wrap; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: pre-wrap; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;">شرایط (فروش) غیر قابل قبول، کالاهای نامرغوب و غیر بهداشتی و همچنین گریز از پرداخت مالیات،ما را ناچار کرده تا با همکاری پلیس، مبارزه با دستفروشی غیرقانونی را آغاز نماییم. از روز 8 ژانویه (18 دی) بازرسیهای گسترده آغاز و با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد. شهرداری به شهروندانی که در زمینه‌ی مواد خوراکی فعالیت میکنند پیشنهاد میکند به بازارهایی که راه‌اندازی شده جابجا شوند یا چنانچه ضروری میدانند (خودشان) بازارچه‌های کوچکی راه‌اندازی نمایند.</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0); font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: pre-wrap; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0); font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: pre-wrap; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: pre-wrap; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;">هنگامی که فهرست کاملتری از کالاهای قابل فروش در فضای باز فراهم گردد، آیین‌نامه‌ی نهایی این معضل از سوی مسئولان قانونی مربوطه بازنگری خواهد شد تا شهرداری و شهرداران مناطق از قدرت بیشتری (در این زمینه) برخوردار شوند.</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0); font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: pre-wrap; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0); font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: pre-wrap; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: pre-wrap; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;">جدا از قانون، مبارزه با دستفروشی غیرقانونی به هریک از ما نیز بستگی دارد: خریدن یا نخریدن؟ کالایی که برای فروش روی زمین بساط شده و برای سلامتی مضر هستند.a</span> </font> text/html 2018-12-28T14:30:00+01:00 www.armanestantour.com کاوه توفیقی تورم،ارزش پول و هزینه های زندگی در ارمنستان http://www.armanestantour.com/post/1169 تورم،ارزش پول،هزینه های زندگی در ارمنستان اکنون بیش از ۱۱ سال است که بنده در ارمنستان کار و زندگی میکنم.در مدت این ۱۱ سال قیمت کالاها و خدمات بین ۱۰ درام تا ۵۰ درام نوسان داشته است.در علم اقتصاد تورم بین ۳ تا ۴ درصد را بصورت سالانه تورم نرمال میگویند.تنها قیمت مترو از ۵۰ درام به ۱۰۰ درام افزایش پیدا نموده است.بعد از نخست وزیری آقای نیکول قیمت برخی از کالا ها مانند موز حتی کاهش هم یافته است. قیمت تاکسی،ماشتوتکا هیچ تغییری نسبت به ۱۱ سال قبل نداشته است.ماشتوکا ۱۰۰ درام و تاکسی مینیمال ۶۰۰ درام بوده است.حتی قیمت تاکسی با ورود تاکسی یاندکس کاهش هم نشان داده است.میدانید چرا؟ چون در ارمنستان هر کسی جای خودش است و اقتصاد این کشور به توسط اقتصاددانان بومی و دلسوز اداره می‌شود و واقعاً هر کسی در جای خودش کار و تلاش انجام میدهد.بنده پایان نامه کارشناسی ارشد خودم را زیر نظر یکی از مشاوران وزیر اقتصاد وقت ارمنستان به پایان رساندم و از نزدیک میزان کار ایشان را در سمت مشاور وزیر شاهد بودم.یعنی آن استاد بزرگوار واقعاً وقت سرخاراندن نداشتند. نرخ برابری درام و دلار کمی افزایش از خود نشان داده است و از یک دلار ۳۵۵ درام به ۴۸۰ درام فعلی رسیده است. یکی از نکات جالب در ارمنستان این است که بی‌سواد در این کشور وجود ندارد و اکثر اشخاص تحصیلات دانشگاهی دارند بهمین دلیل ارمنستان توانست بعد از فروپاشی شوروی به سرعت در مسیر درست گام بردارد. اگر شما در ارمنستان دارای شغل و کار باشید متوجه خواهید شد که قیمت کالاها زیاد هم گران نیست.یک کارگر ساده روزانه ۶۰۰۰ درام دستمزد میگیرد پس ۱۰۰۰ درام برابر یک ششم درآمد یک کارگر ساده است.در کل اگر شغل و کار مناسبی در ارمنستان داشته باشید قیمتها خیلی هم ارزان است. هزینه‌های زندگی در ارمنستان مقدار ثابتی نیست و بسته به شخص و نحوه زندگی ،ایده آلهای افراد ،خوستها و اهداف افراد در ارمنستان میتوان با درآمد ماهانه بین ۵۰۰ تا ۴۰۰۰ دلار و حتی بیشتر زندگی کرد(برای یک نفر) که البته بدیهی است باز هم بستگی به نوع زندگی افراد و برنامه زندگی روزانه هر فرد دارد.اگر مقیم ارمنستان هستید بهتر است از سکونت در مرکز شهر ایروان دوری کنید و به نقاط دیگر برای زندگی بروید،دلیلش را خودتان متوجه خواهید شد. قیمت اجاره مسکن متأسفانه بدلیل وجود برخی ایرانیان تازه وارد و نادان،برای ایرانی‌ها کمی افزایش نشان میدهد.این ایرانیان عزیز با مراجعه به بروکرهایی(ایرانی) که خودشان هم تازه وارد هستند و کمتر از یکسال هست که در ارمنستان ساکن هستند فضای کسب و کار اجاره آپارتمان را رونق کاذب داده‌اند که در آینده مفصل توضیح داده خواهد شد. دوستان گرامی لطفاً از ارسال پیام خصوصی به من خودداری کنید،بعلت مشغله فراوان نخوهم توانست در خدمت شما باشم و خدای ناکرده آزرده خاطر خواهید شد.هر سووالی را در گروه مطرح بفرمایید انشاالله پاسخ خواهم داد.متشکرم text/html 2018-12-28T14:29:00+01:00 www.armanestantour.com کاوه توفیقی کلاهبرداری در جرایم ارمنستان http://www.armanestantour.com/post/1168 کلاهبرداری در جرایم ارمنستان: کلاهبرداری و تقلب در ارمنستان به شرط اثبات جرم است.کلا کلاهبرداری در قانون ارمنستان به جرمی اطلاق میشود که میزان درآمد حاصل از آن ۳۰ هزار درام و بیشتر باشد.اگر کلاهبرداری برای تحصیل مال تا ۳۰ هزار درام باشد جریمه ای معادل ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار درام داره و البته زندان از دو ماه تا دوسال.اگر مبلغ به دست آمده بین ۵۰۰ هزار درام تا سه میلیون درام ارمنستان باشد ضمن جریمه فرد خطا کار به دو سال تا پنج سال زندان و اگر مبلغ بالای ۳ میلیون درام باشد زندان به مدت ۴ تا ۸ سال! که البته جرایم نقدی هم اضافه خواهد شد. اما سوال اینجاست که اصلا جرم کلاهبرداری به چه جرمی گفته میشود؟! دقت داشته باشید که بازار ارمنستان بر مبنای بازار آزاد پایه ریزی شده است.در این بازار نرخ گذاری بر روی کالا و خدمات آزاد است و هیچ محدودیتی نیست.به عنوان مثال :یک جفت کفش در ارمنستان بسته به جنس قیمتی بین ۲۰ هزار درام تا ۸۰ هزار درام دارد.حالا شما در این بازار میتوانید یک کفش را به قیمت ده میلیون درام عرضه کنید و کسی به شما نخواهد توانست اعتراضی کند. متاسفانه ایرانی ها یا برخی از ایرانی ها گمان میکنند که این مورد کلاهبرداری است در حالیکه چنین نیست.هرکس میتواند بر روی کالا یا خدمات خودش هر قیمتی را بگذارد! در این نگاه اقتصادی به بازار شما میتوانید نرخ یک عدد آب نبات را صد هزار درام معین کنید ولی وقتی کسی از شما نخرید ناچار خواهید شد که قیمت آب نبات را پایین بیاورید.در واقع نرخ ها به دست دستهای نامریی در بازار کنترل میشوند.قانون میگوید شما نرخ خدمات یا کالاهات را با توجه به تقاضای بازار میتوانی معین کنی! مثلا دوستی گفته بود که از من بابت ثبت شرکت ۲۰۰۰ دلار گرفته اند!! خب،این آقا نرخش را به شما اعلام کرده و شما از روی ناآگاهی قبول کرده ای در حالیکه نرخ ثبت شرکت رایگان است!در اینجا هیچ تقصیری متوجه فرد سرویس دهنده نیست و این شما هستید که دوست داشته اید خدماتی را گران بخرید. پس این موارد کلاهبرداری نیست.هرکسی میتواند برای کالا و خدماتش نرخ دلخواهش را بگذارد.بعدها بیشتر به این موارد خواهم پرداخت.البته همان فرد اگر جنسی یا خدماتی را به نوعی دیگر ارایه دهد می‌شود کلاهبردار.در کل بسیار مهم است نحوه ارایه کالا و خدمات! —————————————- دوستان گرامی لطفا از تماس خصوصی با بنده در حال حاضر خودداری کنید چون متاسفانه وقت پاسخگویی ندارم.هر سوالی دارید را در گروه مطرح کنید در وقت مقتضی پاسخ خواهم داد. text/html 2018-12-28T14:28:00+01:00 www.armanestantour.com کاوه توفیقی همه کاره های هیچ کاره-بخش دوم http://www.armanestantour.com/post/1167 <font face="Mihan-IransansLight"> <br style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0); font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: pre-wrap; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: pre-wrap; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;">به دنبال مقاله قبلی که با استقبال بسیاری از هموطنان روبرو شد تصمیم گرفتیم که این مقالات را تا ده قسمت ادامه بدهیم.</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0); font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: pre-wrap; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"></font><div><font face="Mihan-IransansLight"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: pre-wrap; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;">حدود هفت هشت سال پیش،اگر به ایروان سفر میکردید؛ برخی از همه کاره های هیچ کاره در بین ارمنی ها خودشان را به شخصیتهای بزرگ ارمنستان نظیر رییس جمهور، نخست وزیر، رؤسای ادارات مختلف، وزیران متصل می‌کردند.</span></font></div><div><font face="Mihan-IransansLight"><br><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: pre-wrap; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: pre-wrap; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;">در آن زمان یکی فامیل رییس جمهور بود و یکی دیگر دوست نخست وزیر بود و جالب اینکه تمام این مدعیان در میدان جمهوری ارمنستان مشغول کار بودند!</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0); font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: pre-wrap; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: pre-wrap; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;">کم کم اینکار به ایرانی‌های همه کاره هم سرایت یافت!</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0); font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: pre-wrap; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: pre-wrap; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;">آن زمان برخی از این همه کاره های هیچ کاره خودشان را دوستان رییس جمهور معرفی می‌کردند و حتی عده ای از آنها هر شب با رییس جمهور نشست داشتند. که بدیهی است همه این صحبتها برای جلب اعتماد مسافران و نهایتا کلاهبرداری از دوستان در ارمنستان صورت میگرفت.</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0); font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: pre-wrap; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: pre-wrap; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;">بنده به شما تعهد میکنم که اولا هیچ یک از فامیلها و خویشاوندان و دوستان مقامات ارمنستان در میدان جمهوری مشغول بکار نیستند و ثانیا اگر هم باشند شما نخواهید فهمید. </span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0); font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: pre-wrap; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: pre-wrap; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;">در واقع به فرض مثال هم که باشند هیچگاه به شما نخواهند گفت! (آنهم بزبان سلیس فارسی)</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0); font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: pre-wrap; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: pre-wrap; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;">بعد هم کسانی که ادعا می‌کنند با اشخاص پر نفوذ کشور ارمنستان ارتباط دارند هیچگاه از شما درخواست رشوه و باج و مانند اینها نخواهند نمود<br style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0); font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: pre-wrap; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><span class="emoji emoji-spritesheet-4" title="white_check_mark" style="box-sizing: border-box; display: inline-block; vertical-align: baseline; height: 18px; width: 18px; background-repeat: no-repeat; text-indent: -9999px; border: 0px none; background-size: 612px 126px; background-image: url(&quot;../img/emojisprite_4.png&quot;); color: rgb(0, 0, 0); font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-transform: none; white-space: pre-wrap; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; background-position: -558px -36px;">:white_check_mark:</span><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: pre-wrap; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;">سعی کنید در ارمنستان همیشه از طریق مجاری قانونی به پیش بروید و نه مجاری غیرقانونی.</span></span></span><br><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: pre-wrap; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: pre-wrap; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: pre-wrap; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;"><span class="emoji emoji-spritesheet-4" title="white_check_mark" style="box-sizing: border-box; display: inline-block; vertical-align: baseline; height: 18px; width: 18px; background-repeat: no-repeat; text-indent: -9999px; border: 0px none; background-size: 612px 126px; background-image: url(&quot;../img/emojisprite_4.png&quot;); color: rgb(0, 0, 0); font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-transform: none; white-space: pre-wrap; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; background-position: -558px -36px;">:white_check_mar</span><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: pre-wrap; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;">در ارمنستان روی خط قانون که حرکت کنید هیچکس به شما نمیتواند تعرضی نماید. </span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0); font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: pre-wrap; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><span class="emoji emoji-spritesheet-0" title="point_left" style="box-sizing: border-box; display: inline-block; vertical-align: baseline; height: 18px; width: 18px; background-repeat: no-repeat; text-indent: -9999px; border: 0px none; background-size: 486px 126px; background-image: url(&quot;../img/emojisprite_0.png&quot;); color: rgb(0, 0, 0); font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-transform: none; white-space: pre-wrap; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; background-position: -162px -72px;">:</span></span></span></span></font></div><font face="Mihan-IransansLight"> </font> text/html 2018-12-28T14:27:00+01:00 www.armanestantour.com کاوه توفیقی همه کاره های هیچ کاره-بخش اول http://www.armanestantour.com/post/1166 <font face="Mihan-IransansLight"> <br style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0); font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: pre-wrap; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: pre-wrap; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;">شاید کسانی را در ارمنستان دیده باشید که همه کار انجام میدهند. کارهایی هست مانند کارهای توریستی و کارهای اجاره خانه روزانه و سالانه که اگر کسی این هر دو را انجام دهد به علت یک فصل مشترک قابل باور است! و به نوعی شدنی است.</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0); font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: pre-wrap; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: pre-wrap; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;">اما متأسفانه عده‌ای هستند که واقعاً همه کار انجام میدهند:</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0); font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: pre-wrap; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><span class="emoji emoji-spritesheet-0" title="open_mouth" style="box-sizing: border-box; display: inline-block; vertical-align: baseline; height: 18px; width: 18px; background-repeat: no-repeat; text-indent: -9999px; border: 0px none; background-size: 486px 126px; background-image: url(&quot;../img/emojisprite_0.png&quot;); color: rgb(0, 0, 0); font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-transform: none; white-space: pre-wrap; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; background-position: -396px -18px;">:open_mouth:</span><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: pre-wrap; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;">مشاوره اقتصادی هستند</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0); font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: pre-wrap; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><span class="emoji emoji-spritesheet-0" title="anguished" style="box-sizing: border-box; display: inline-block; vertical-align: baseline; height: 18px; width: 18px; background-repeat: no-repeat; text-indent: -9999px; border: 0px none; background-size: 486px 126px; background-image: url(&quot;../img/emojisprite_0.png&quot;); color: rgb(0, 0, 0); font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-transform: none; white-space: pre-wrap; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; background-position: -342px -18px;">:anguished:</span><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: pre-wrap; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;">استاد ثبت شرکت هستند</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0); font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: pre-wrap; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><span class="emoji emoji-spritesheet-0" title="frowning" style="box-sizing: border-box; display: inline-block; vertical-align: baseline; height: 18px; width: 18px; background-repeat: no-repeat; text-indent: -9999px; border: 0px none; background-size: 486px 126px; background-image: url(&quot;../img/emojisprite_0.png&quot;); color: rgb(0, 0, 0); font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-transform: none; white-space: pre-wrap; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; background-position: -324px -18px;">:frowning:</span><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: pre-wrap; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;">در دریافت اقامت ارمنستان هم دستی دارند</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0); font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: pre-wrap; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><span class="emoji emoji-spritesheet-0" title="hushed" style="box-sizing: border-box; display: inline-block; vertical-align: baseline; height: 18px; width: 18px; background-repeat: no-repeat; text-indent: -9999px; border: 0px none; background-size: 486px 126px; background-image: url(&quot;../img/emojisprite_0.png&quot;); color: rgb(0, 0, 0); font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-transform: none; white-space: pre-wrap; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; background-position: -468px -18px;">:hushed:</span><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: pre-wrap; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;">استاد واردات کالاها هستند</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0); font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: pre-wrap; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><span class="emoji emoji-spritesheet-0" title="no_mouth" style="box-sizing: border-box; display: inline-block; vertical-align: baseline; height: 18px; width: 18px; background-repeat: no-repeat; text-indent: -9999px; border: 0px none; background-size: 486px 126px; background-image: url(&quot;../img/emojisprite_0.png&quot;); color: rgb(0, 0, 0); font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-transform: none; white-space: pre-wrap; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; background-position: 0px -36px;">:no_mouth:</span><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: pre-wrap; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;">استاد صادرات هم هستند</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0); font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: pre-wrap; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><span class="emoji emoji-spritesheet-0" title="astonished" style="box-sizing: border-box; display: inline-block; vertical-align: baseline; height: 18px; width: 18px; background-repeat: no-repeat; text-indent: -9999px; border: 0px none; background-size: 486px 126px; background-image: url(&quot;../img/emojisprite_0.png&quot;); color: rgb(0, 0, 0); font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-transform: none; white-space: pre-wrap; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; background-position: -288px -18px;">:astonished:</span><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: pre-wrap; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;">استاد در زمینه خرید و فروش ملک هستند</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0); font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: pre-wrap; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><span class="emoji emoji-spritesheet-0" title="dizzy_face" style="box-sizing: border-box; display: inline-block; vertical-align: baseline; height: 18px; width: 18px; background-repeat: no-repeat; text-indent: -9999px; border: 0px none; background-size: 486px 126px; background-image: url(&quot;../img/emojisprite_0.png&quot;); color: rgb(0, 0, 0); font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-transform: none; white-space: pre-wrap; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; background-position: -270px -18px;">:dizzy_face:</span><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: pre-wrap; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;">در زمینه خرید و فروش اتومبیل که یگانه اند</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0); font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: pre-wrap; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><span class="emoji emoji-spritesheet-0" title="open_mouth" style="box-sizing: border-box; display: inline-block; vertical-align: baseline; height: 18px; width: 18px; background-repeat: no-repeat; text-indent: -9999px; border: 0px none; background-size: 486px 126px; background-image: url(&quot;../img/emojisprite_0.png&quot;); color: rgb(0, 0, 0); font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-transform: none; white-space: pre-wrap; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; background-position: -396px -18px;">:open_mouth:</span><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: pre-wrap; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;">مشاوره سرمایه‌گذاری میدهند</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0); font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: pre-wrap; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"></font><div><font face="Mihan-IransansLight"><span class="emoji emoji-spritesheet-0" title="frowning" style="box-sizing: border-box; display: inline-block; vertical-align: baseline; height: 18px; width: 18px; background-repeat: no-repeat; text-indent: -9999px; border: 0px none; background-size: 486px 126px; background-image: url(&quot;../img/emojisprite_0.png&quot;); color: rgb(0, 0, 0); font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-transform: none; white-space: pre-wrap; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; background-position: -324px -18px;">:frowning:</span><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: pre-wrap; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;">کازینو ها را مانند کف دستشان میشناسند</span></font></div><div><font face="Mihan-IransansLight"><br><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: pre-wrap; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;"><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0); font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: pre-wrap; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: pre-wrap; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;">اینکه چرا این قبیل افراد خود را همه کاره معرفی میکنند بخشی از آن به علت پایین بودن سطح آگاهی این افراد است و برخی از آن مربوط به بحث‌های روانشناختی درباره این افراد است که خود نیاز به مقاله‌ای جداگانه دارد که حالا به آن نخواهیم پرداخت.</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0); font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: pre-wrap; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: pre-wrap; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;">ولی کار این افراد جایی خطرناک و خطرساز است که فردی را با راهنمایی های غلط به نابودی میکشانند. بیشتر این افراد که نام "لیدر تور" را بر خود نهاده‌اند همه کار را واقعاً بطور ناقص انجام میدهند و حتی اگر از آن‌ها بپرسید که درباره معبد گارنی چه میدانند یا اینکه از دریاچه سوان برایتان کمی صحبت کنند نخواهند توانست!</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0); font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: pre-wrap; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: pre-wrap; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;">من نمیدانم چرا وقتی برخی ایرانیان به خارج از مرزهای ایران قدم میگذارند زود باور و ساده لوح میشوند؟!</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0); font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: pre-wrap; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: pre-wrap; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;">چگونه باور میکنید که فردی میتواند همه کار انجام دهد و متخصص همه کاره باشد؟اصلا مگر میشود؟مگر ممکن است؟</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0); font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: pre-wrap; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: pre-wrap; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;">در دنیای بزرگ امروز اگر یک نفر بتواند همه زیر و بم های یک کار را بداند هنرمند است!این را هم به ایرانیان عزیز بگویم : در دنیا هیچ چیز رایگان نیست! یا قبلاً پولش را از شما گرفته‌اند یا بعداً از شما دریافت میکنند. هیچ چیز رایگان نیست.</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0); font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: pre-wrap; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: pre-wrap; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;">مثالی میزنم: اگر فردی یکماه برود بعنوان شاگرد آهنگری کار کند و یکماه هم نجاری کار کند و یک ماه هم تعمیر دوچرخه یاد بگیرد و یک ماه هم تعمیر وسایل برقی .آیا میتوان گفت که همه این حرفه ها را میداند؟؟؟</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0); font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: pre-wrap; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: pre-wrap; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;">پاسخ عقل سلیم به این پرسش منفی است!</span></span></font></div><div><font face="Mihan-IransansLight"><br><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: pre-wrap; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: pre-wrap; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;"><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0); font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: pre-wrap; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: pre-wrap; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;">اول اینکه در هر کشوری که تصمیم به اقامت گرفتید ،ابتدا ۶ ماه بدون اینکه دست بکاری بزنید فقط زندگی کنید تا با اتمسفر حاکم بر فضای کار و زندگی آشنا شوید. در این مدت با همه مشورت کنید.</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0); font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: pre-wrap; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: pre-wrap; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;"> دوم اینکه در ارمنستان یا هر کشور خارجی سعی کنید با افراد صاحب نظر و با تجربه و آگاه مشورت کنید تا به اشتباهات جبران ناپذیر نیفتید. کسانی را بیابید که واقعاً کاری را بلد هستند!نه اینکه خیال میکنند بلد هستند!</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0); font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: pre-wrap; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: pre-wrap; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;">در یک کلام به کسانی که همه کار انجام میدهند اعتماد نکنید!</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0); font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: pre-wrap; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"></span></span></font></div><font face="Mihan-IransansLight"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: pre-wrap; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;"></span> </font> text/html 2018-12-28T14:26:00+01:00 www.armanestantour.com کاوه توفیقی مشاور معاملات املاک در ارمنستان http://www.armanestantour.com/post/1165 مشاور ‌معاملات املاک در ارمنستان: از بسیاری از افراد اگر سوال کنید که آیا در ارمنستان مشاور املاک برای اجاره یا خرید و فروش ملک در ارمنستان وجود دارد یا خیر؟به شما پاسخ منفی می‌دهند یا اینکه دلال های مسکن را به شما معرفی می‌کنند . اما واقعیت چیز دیگری است.ارمنستان دارای شرکت‌های بزرگ در زمینه معاملات املاک و مستقلات است که برخی از آنها برند به حساب می آیند.مانند آکسرن،بارس،رنتالز،گلدن هاوس،استپ.... قوانین بروکری یا دلالی مسکن در ارمنستان ثابت است و‌ شما با مراجعه به شرکت‌های معاملات املاک ارمنی چیزی بیش از نصف اجاره ماه اول پرداخت نخواهید کرد. در سال ۲۰۰۸فردی بنام حسین نجفی شرکتی در خیابان باقرامیان بنام آرکین تاسیس کرد که بطور حرفه ای به مشاور املاک و اجاره آپارتمان می پرداخت که متاسفانه این شرکت در سال ۲۰۱۱تعطیل شد.بعد از این فرد دیگر کسی را در جامعه ایرانی بیاد ندارم که بصورت حرفه ای و علمی به این شغل پرداخته باشد البته مدتی محمدتقی رادمنش بصورت کاملاحرفه ای هم مشغول اینکار شد که خبر ندارم چه شد!! البته در این مقاله بحث ما بیزنس های رسمی و دارای دفتر و نام نشان رسمی هستند که فقط بر روی مشاور املاک متمرکز هستند وگر نه بسیاری هم بطور غیر رسمی و غیر حرفه ای به اینکار مشغولند که در جامعه ایرانی تعدادشان کم نیست. با مراجعه به شرکت‌های رسمی برای شما یک فایل باز می‌شود و با توجه به درخواست شما عکسهای موارد متعددی به شما داخل کامپیوتر نشان داده می‌شود.شما هر کدام را پسند نمایید بروکر برای شما هماهنگ می‌کند و بعد از دیدن ملک در صورت مورد قبول واقع شدن قراردادی رسمی بین شما و صاحب ملک منعقد میگردد.که بروکر هم پای قرارداد را مهر می‌کند .حال این سووال مطرح می‌شود که وقتی شما با مراجعه به یک مکان رسمی همان مبلغی را پرداخت میکنید که به یک فرد بروکر غیر رسمی؛پس چرا به شرکت‌های رسمی با سابقه مراجعه نکنید تا در وقت مشکل هم خدمات حمایتی از شما بعمل آورند؟!. در شرکت‌های بروکری رسمی معمولا به زبان انگلیسی و روسی هم صحبت می‌شود و در هر شرکت بیش از چهار نفر اینجت مشغول فعالیت هستند. #درباره_زندگی_در_ارمنستان text/html 2018-12-28T14:25:00+01:00 www.armanestantour.com کاوه توفیقی نحوه اجاره آپارتمان روزانه و سالانه در ارمنستان http://www.armanestantour.com/post/1164 نحوه اجاره آپارتمان ماهانه و سالانه در ارمنستان: یکی از نیازهای مهاجران، اجاره یک محل سکونت یا محل کار در ارمنستان است. برای اینکار سایتهای مختلفی وجود دارد که در آنها موارد مختلف همراه با عکس و تفسیرات به زبان ارمنی ‌‌گاهی هم روسی و انگلیسی گذاشته می‌شود : List.am این وبسایت دارای اپلیکیشن موبایل برای اندروید و آی او اس هم هست که میتوانید نسبت به نصب آن اقدام کنید. البته بیشتر آگهی های سایت بالا در زمینه مسکن و اتومبیل توسط بروکرها ی ارمنی در این سایت گذاشته می‌شود.در حال حاضر یکی از پر مخاطب ترین سایتها در زمینه نیازمندیهای در ارمنستان همین سایت است. قیمت انواع اتومبیل،لوازم خانگی،لباس ،موبایل،سیمکارت،... بطورکلی هر چیزی که مایحتاج شما در ارمنستان است در این سایت یافت می‌شود . ولی یک نکته کلیدی در این سایت باید دقت شود: قیمتها در این سایت معمولا بالاتر از مقدار واقعی اعلام می‌شود و همواره شما باید قیمت را کاهش دهید آنهم با مذاکره . حق بروکری در ارمنستان بصورت نصف اجاره بهای ماه اول محاسبه می‌شود و معمولا به هنگام اجاره باید پول ماه اول و پول ماه آخر را به همراه هزینه بروکری البته اگر بروکری در میان باشد پرداخت کنید . همچنین به هنگام اجاره باید دقت کنید که کنتورهای برق و گاز شما با سایرین مشترک نباشد.همچنین کلیه صورتحسابهای آب و برق و گاز در روز اول بصورت صفر باید تحویل شما شود.همچنین هر وسیله ای که میخواهید در منزل موجود باشد روز اول باید از صاحبخانه درخواست کنید مانند اینترنت و کتری برقی و اطو و غیره و ذلک.لازم به توضیح است که وسایل برقی خانه را حتما تست کنید و بعد خانه را تحویل بگیرید. #درباره_زندگی_در_ارمنستان text/html 2018-12-28T14:24:00+01:00 www.armanestantour.com کاوه توفیقی همه چیز درباره ثبت شرکت ارمنستان-بخش دوم http://www.armanestantour.com/post/1163 همه چیز درباره ثبت شرکت در ارمنستان (بخش دوم) شما برای ثبت شرکت در ارمنستان نیاز به هیچکس نخواهید داشت(در حالتیکه زبان ارمنی میدانید) و اگر هم زبان ارمنی نمیدانید با یک مترجم رسمی در ارمنستان میتوانید کلیه مراحل کار را انجام دهید. بعد از ثبت شرکت در ارمنستان شما میتوانید نسبت به ساخت مهر شرکت خودتان اقدام کنید که در همان نزدیکی اداره ثبت شرکتها در ارمنستان میتوانید بیابید.همچنین بعد از ثبت شرکت شما نیاز به حسابدار خواهید داشت و همچنین نیاز به دستگاه چک ماشین برای دریافت مبالغ نقدی.معمولا حسابداران میتوانند دستگاه چک ماشین را برای شما تهیه کنند.همچنین اگر دارای امضای الکترونیک در ارمنستان هستید میتوانید از طریق اینترنت هم نسبت به ثبت شرکت خودتان اقدام کنید. سعی کنید در ارمنستان خودتان کارهای خودتان را انجام دهید.هیچ نیازی به کمک افرادی تحت عنوان وکیل و مانند اینها برای ثبت شرکت نمیباشد. حتما دقت کنید که آدرس شرکت شما یک محل حقیقی باشد که کلیه مکاتبات رسمی با شما به این آدرس ارسال خواهد شد.دولت ارمنستان سعی در آسان کردن مراحل باز نمودن و افتتاح کسب و کارها دارد و شما در اداره ثبت شرکتها به محض ورود یک تیکت میگیرید و منتظر میمانید تا شماره شما بر روی مانیتورها اعلام شود.سپس بعد از اعلام نوبت به باجه اعلام شده خواهید رفت و کلیه مراحل ثبتی همانجا برایتان انجام خواهد شد.بعد از طی این مراحل مدارک ثبت شرکت به شما تقدیم میشود. همانطور که گفتم اگر امضای الکترونیک داشته باشید و زبان ارمنی در حد خواندن و نوشتن میدانید کلیه مراحل را حتی میتوانید از منزلتان و از طریق اینترنت به انجام برسانید.به همین سادگی! برای ثبت اینترنتی شرکت خودتان به آدرس زیر مراجعه کنید: e-register.am در ارمنستان این امکان وجود دارد تا شرکت خودتان را با مالکیت صد در صد ایرانی به ثبت برسانید. #درباره_زندگی_در_ارمنستان text/html 2018-12-28T14:21:00+01:00 www.armanestantour.com کاوه توفیقی همه چیز درباره ثبت شرکت-بخش اول http://www.armanestantour.com/post/1162 همه چیز درباره ثبت شرکت در ارمنستان : اولین گام در ایجاد کسب و کار ثبت کسب و کار است.شما میتوانید کسب و کار خود را بصورت شخصی یا شرکتی در ارمنستان به ثبت برسانید. اول عرض شود که ثبت شرکت در ارمنستان رایگان و بدون هزینه انجام می‌شود .یعنی از بابت ثبت شرکت شما هزینه ای به دولت پرداخت نمیکنید. البته این مخصوص افرادی است که زبان ارمنی را در حد خواندن و نوشتن میدانند. اگر زبان ارمنی نمیدانید شما میتوانید با یک مترجم به اداره ثبت شرکتها مراجعه کنید.بطور تقریبی ثبت شرکت دو ساعت زمان میبرد.(یا حتی کمتر) هزینه مترجم ارمنی فارسی مبلغی بین ۲۰هزار درام تا ۴۰هزار درام بسته به توافق صورت گرفته فی مابین است. قبل از رفتن به اداره ثبت شرکتها بهتر است ترجمه رسمی پاسپورت خودتان را به زبان ارمنی همراه داشته باشید که هزینه ای حدود ۳۵۰۰درام دارد.همچنین شما نیاز دارید یک آدرس حقیقی برای دفتر خود اعلام کنید.لطفا از اعلام آدرس‌های تقلبی و غیر رسمی خودداری نمایید. پس آدرس خودتان را به ارمنی همراه داشته باشید. تعدادی اسم هم برای شرکتتان در نظر بگیرید.سرمایه ثبتی شما هم می‌تواند به مبلغ دلخواه شما باشد . دقت داشته باشید که حتما از مترجمین رسمی که دارای مدرک هستند کمک بگیرید. بعد از ثبت شرکت هم البته کارهایی را باید انجام دهید که در مطالب بعدی بعرض میرسانم. #درباره_زندگی_در_ارمنستان text/html 2018-12-13T03:33:00+01:00 www.armanestantour.com کاوه توفیقی راه زندگی در ارمنستان قسمت اول http://www.armanestantour.com/post/1161 <br><p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%"><span lang="fa-IR">دوستان گرامی امروز یک توصیه برای شما دارم</span><span lang="en-US">:</span></p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%"><span lang="fa-IR">اگر کسی در ارمنستان برای شما ایجاد مزاحمت میکند</span><span lang="en-US">!</span></p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%"><span lang="fa-IR">اگر کسی آرامش شما را از شما سلب نموده</span><span lang="en-US">!</span></p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%"><span lang="fa-IR">اگر کسی از شما اخاذی میکند</span><span lang="en-US">!</span></p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%"><span lang="fa-IR">اگر کسی کلاه شما را برداشته</span><span lang="en-US">!</span><span lang="fa-IR">یا قصد آنرا دارد</span><span lang="en-US">!!</span></p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%"><span lang="fa-IR">اگر کسی پول شما را خورد</span><span lang="en-US">!</span></p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%"><span lang="fa-IR">اگر کسی خود را عضو اداره امنیت ارمنستان یا وابسته یکی از مقامات معرفی کرده به قصد ارعاب شما</span><span lang="en-US">!</span></p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%"><span lang="fa-IR">اگر کسی به هر علتی به شما آزار رسانید بدون کوچکترین فوت وقت به پلیس ارمنستان معرفی اش نمایید</span><span lang="en-US">.</span><span lang="fa-IR">بعبارت بهتر از او طرح شکایت کنید</span><span lang="en-US">.</span></p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%"><span lang="fa-IR">ممکن است افرادی به شما بگویند که شما باید اول به سفارت ایران مراجعه کنید و پلیس ارمنستان بدون نامه از سفارت به کارتان رسیدگی نمیکند</span><span lang="en-US">!</span><span lang="fa-IR">خیر،چنین چیزی صحت ندارد و بدون فوت وقت و زیر ۲۴ ساعت از او در پلیس طرح شکایت کنید</span><span lang="en-US">.</span></p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%"><span lang="fa-IR">خیلی‌ها میگویند که دعوای بین ایرانی‌ها را به پیش ارامنه نکشانید و از این قبیل مزخرفات</span><span lang="en-US">! </span><span lang="fa-IR">وقتی فردی برای شما ایجاد مزاحمت میکند،چرا او فکر نمیکند که هموطنش هستید و برای شما ایجاد دردسر میکند</span><span lang="en-US">!</span></p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%"><span lang="fa-IR">پس در این مواقع رحم نکنید</span><span lang="en-US">...</span><span lang="fa-IR">بلافاصله از طریق پلیس ارمنستان شکایت نمایید تا جامعه‌ای سلامت داشته باشیم</span><span lang="en-US">.</span></p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%"><span lang="fa-IR">تا هفت هشت سال پیش اینجا هر کسی هر کاری انجام میداد کسی از او شکایت نمیکرد</span><span lang="en-US">.</span><span lang="fa-IR">اولین کسی که این تابو را شکست من بودم</span><span lang="en-US">.</span><span lang="fa-IR">مستقیم به پلیس ارمنستان شکایت کردم و هموطن مزاحم را با آسفالت یکی کردم</span><span lang="en-US">!</span><span lang="fa-IR">همین کار باعث شد که خلافکاران و تبهکاران و کلاهبرداران امروز در این کشور خدا رو شکر جایی ندارند</span><span lang="en-US">.</span></p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%"><span lang="fa-IR">در آن زمان خیلی‌ها به من میگفتند که </span><span lang="en-US">:</span><span lang="fa-IR">دعوای ایرانی‌ها را باید بین خودمان حل کنیم</span><span lang="en-US">!</span><span lang="fa-IR">از ایرانی پیش ارمنی شکایت نکن</span><span lang="en-US">!</span><span lang="fa-IR">و از این قبیل مزخرفات</span><span lang="en-US">!!!</span><span lang="fa-IR">که بیشتر هم از طریق همدستان افراد شیاد و پدر‌سوخته مطرح میشد</span><span lang="en-US">.</span></p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%"><span lang="fa-IR">در زندگی یاد بگیرید که هیچ‌کس را بیش از خودتان دوست نداشته باشید</span><span lang="en-US">.</span><span lang="fa-IR">اگر کسی هموطن شماست و برای شما ایجاد مزاحمت میکند چرا شما فقط باید با او مدارا کنید؟</span><span lang="en-US">!</span></p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%"><span lang="fa-IR">سفارش من به شما این است که مدارا نکنید و سریع او را به پلیس ارمنستان معرفی کنید</span><span lang="en-US">.</span></p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%"><span lang="fa-IR">در ارمنستان جامعه سالمی که در حال حاضر داریم حاصل تلاشهای بسیاری از افراد ساکن در ارمنستان است که به یک گرگ اجازه نداده‌اند که گوسفندان را بدرد</span><span lang="en-US">!</span></p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%"><span lang="fa-IR">و اما صحبتی با کسانی که تازه به ارمنستان آمده‌اند و خدای ناکرده قصد کلاهبرداری دارند</span><span lang="en-US">:</span></p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%"><span lang="fa-IR">دوست عزیز اینجا گرجستان نیست،اینجا ترکیه یا مالزی هم نیست،ما ساکنان قدیمی ارمنستان به هیچ وجه اجازه نداده‌ایم و نمیدهیم و نحواهیم داد که کلاهبرداری در این کشور اجازه رشد پیدا نماید،چرا که اول برای حیثیت خودمان به عنوان ساکنان ارمنستان ارزش قایل هستیم و خیلی هم ارزش قایلیم و در این مورد به هیچ‌کس رحم نمیکنیم و با کسی شوخی نداریم در این زمینه و از طریق قانون محکم و پلیس مستحکم ارمنستان تا حالا کلاهبرداران را تار و مار کرده‌ایم و از این پس هم خواهیم نمود</span><span lang="en-US">.</span></p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%"><span lang="fa-IR">ارمنستان فقط برای کسانی مناسب است که میخواهند سالم زندگی کنند</span><span lang="en-US">.</span><span lang="fa-IR">برای همه آرزوی موفقیت دارم</span><span lang="en-US">.</span></p> <style type="text/css">p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 115%; text-align: right; }</style> text/html 2018-08-17T04:14:36+01:00 www.armanestantour.com کاوه توفیقی استاد عزت الله انتظامی درگذشت http://www.armanestantour.com/post/1159 <font face="Mihan-Iransans"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13px;">عزت‌الله انتظامی ۳۱ خرداد سال ۱۳۰۳ در محلهٔ سنگلج تهران متولد شد. وی پس از گذراندن دوره تحصیلات مقدماتی، وارد هنرستان صنعتی تهران شد و در رشته برق به تحصیل پرداخت. در سال ۱۳۲۶ وارد عرصه هنر گردید و با اندک دست مایه‌های هنر نمایش و تئاتر به آلمان سفر کرد و در شهر هانوفر وارد یک مدرسه شبانه آموزش سینما و تئاتر گردید.</span><br style="box-sizing: border-box; direction: rtl; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13px;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13px;">عزت‌الله انتظامی فعالیت هنری خود را با پیش پرده خوانی در تماشاخانه‌های لاله زار شروع کرد؛ او پس از یک سال به تماشاخانه‌های هنر و فرهنگ تهران رفت؛ در سال ۱۳۲۰ نخستین نمایش حرفه‌ای خود را با عنوان "اولتیماتوم" نوشته پرویز خطیبی به کارگردانی اصغر تفکری در تئاتر پاریس خیابان لاله‌زار اجرا کرد و تا سال ۱۳۲۶ توانست در بیش از ده نمایش نقش پردازی کند. &nbsp;</span></font><div><font face="Mihan-Iransans"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13px;">او در سال ۱۳۴۸ با فیلم "گاو" ساخته داریوش مهرجویی وارد عرصه حرفه‌ای سینما شد. انتظامی در نقش "مش حسن" که در فراق گاو خود می‌نالد با او همزات‌پنداری می‌کند و شرایطی را به وجود می‌آورد که بازی او در فیلم گاو نقطه عطف و تحولی شگرف در تاریخ بازیگری سینمای ایران می‌شود. بازی‌های او در دیگر آثار مهرجویی همچون آقای هالو، دایره مینا، پستچی، اجاره‌نشین‌ها، هامون و بانو از آثار‌های ماندگار هردو شخص است. همکاری با هنرمندان بزرگ انتظامی علاوه بر نقش‌آفرینی در آثار داریوش مهرجویی، در فیلم‌های کارگردانان مطرح دیگری، چون علی حاتمی، مسعود کیمیایی، رخشان بنی‌اعتماد و ناصر تقوایی&nbsp; نیز بازی کرده‌است. &nbsp;</span><br style="box-sizing: border-box; direction: rtl; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13px;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13px;">بازی او در فیلم‌های حاجی واشینگتن، اجاره نشین‌ها، گراند سینما، هامون، بانو، گاو، ستارخان، صادق کرده، خانه خلوت، ناصرالدین شاه اکتور سینما، روز فرشته، روسری آبی، مینای شهر خاموش، ، دیوانه از قفس پرید، خانه‌ای روی آب و راه آبی ابریشم اوج هنرنمائی او و فیلم‌های ماندگار او در کارنامه سینمائی اش است. &nbsp; او در گاوخونی دومین همکاری اش با بهروز افخمی را تجربه کرد و جایی برای زندگی چهارمین تجربه‌اش با محمد بزرگ‌نیا بود. او برای اولین بار با مسعود کیمیایی یکی از کارگردانان صاحب سبک سینمای ایران و در سن ۷۹ سالگی در فیلم "حکم" همکاری کرد. نقش رضا در فیلم حکم شبیه یک دن کورلئونه است.</span><br style="box-sizing: border-box; direction: rtl; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13px;"><br style="box-sizing: border-box; direction: rtl; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13px;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13px;">عزت الله انتظامی بازیگر پیشکسوت سینما، تئاتر صبح امروز ۲۶ مرداد ماه در بیمارستان "باهنر تهران" درگذشت.&nbsp;</span><br style="box-sizing: border-box; direction: rtl; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13px;"></font><br></div> text/html 2018-05-10T03:39:13+01:00 www.armanestantour.com کاوه توفیقی یک درام ارمنستان 14 تومان http://www.armanestantour.com/post/1158 به دنبال افزایش نرخ قیمت دلار در ایران ،قیمت هر درام ارمنستان نیز افزایش یافته است.بر مبنای محاسبات هم اکنون هر درام ارمنستان برابر 14 تومان ایران میباشد.<div>بنابراین هرهزار درام ارمنستان 14000 تومان ایران میباشد.</div><div>5 هزار درام ارمنستان برابر 70 هزار تومان ایران میباشد.</div><div>ده هزار درام برابر یکصد و چهل هزار تومان ایران میباشد.</div><div>20 هزار درام ارمنستان برابر دویست و هشتاد هزار تومان ایران میباشد.</div><div><br></div> text/html 2017-12-02T07:21:32+01:00 www.armanestantour.com کاوه توفیقی سفر به ارمنستان در ایام کریسمس توصیه نمیشود http://www.armanestantour.com/post/1157 نظر به اینکه معدودی از افراد قصد مسافرت به ارمنستان در فصل زمستان و بخصوص ایام کریسمس را دارند لازم است موارد زیر را به عرض برسانم:<div>1-با توجه به بد بودن راه ها در فصل زمستان و بخصوص کریسمس و همچنین گذر از دره های صعب العبور و خطرناک سفر زمینی به ارمنستان توصیه نمیشود چرا که معمولا در جاده های ارمنستان با یخ زدگی جاده ها و بارش سنگین برف در جاده ها مواجه هستیم.</div><div>2-در ارمنستان بخصوص در برخی از سالها دمای هوا به 20 درجه زیر صفر میرسد که تحمل آن برای بسیاری از هموطنان عزیز دشوار است.</div><div>3-بسیاری از تورها ادعا میکنند که شما را به دیدن دریاچه سوان یا حتی پیست زاخکادزر میبرند ،در صورتیکه در برخی از سالها به علت حجم بارش سنگین برف متاسفانه اجرای این قبیل تورها نیز عملا ممکن نیست.</div><div><br></div><div>البته بهترین گزینه برای سفر به ارمنستان در فصول سرد مانند کریسمس سفر هوایی به ارمنستان است.</div><div><br></div><div>به هر حال اگر تمایل دارید خطرات سفر در فصل سرد زمستان را به جان بخرید به نظرم رعایت نکات زیر الزامی است.</div><div>1- حتما لباس گرم،کفشهای عاجدار،دستکش،کلاه و مانند آن همراه داشته باشید.</div><div>2-از کیفیت وسیله نقلیه خود اطمینان حاصل کنید و حتما مطمئن شوید که اتوبوس مورد نظر مجهز به انواع وسایل ایمنی مانند زنجیر چرخ،تایرهای یخ شکن،چراغ های مه شکن،... هست.</div><div>3-مطمئن شوید که راننده اتوبوس شما آیا تا بحال در فصول سرد به ارمنستان رفته است یا خیر؟آیا تبحر کامل در رانندگی دارد یا نه؟اینکه تا چه میزان راننده شما به جاده و بخشهای خطرناک آن آشناست؟</div><div>4-حتما همراه خود پتو و تجهیزات از این دست بردارید تا اگر در میان راه خدای ناکرده با حوادث غیر قابل پیش بینی روبرو شدید از سرما یخ نزنید.</div><div>5-آب و غذا برای یکروز حتما به همراه داشته باشید تا در مواقع لزوم استفاده کنید.</div><div>البته مسافرت در فصل زمستان برای دوستان علاقمند به ورزشهای زمستانی توصیه میشود.</div> text/html 2017-11-21T17:32:40+01:00 www.armanestantour.com کاوه توفیقی افتتاح اولین باشگاه دوست یابی در گرجستان http://www.armanestantour.com/post/1156 <div><font color="#111111" face="Mihan-Iransans"><span style="font-size: 17.85px;">اولین باشگاه دوست یابی با نام Date Club در گرجستان افتتاح شد.</span></font></div><font face="Mihan-Iransans"><span style="color: rgb(17, 17, 17); font-size: 17.85px;">اگر به دنبال شریک زندگی و ازدواج، یا فقط به دنبال چند دوست جدید می گردید، باشگاه دوست یابی پاسخگوی نیاز شما خواهد بود.&nbsp;</span><span id="more-14169" style="box-sizing: inherit; color: rgb(17, 17, 17); font-size: 17.85px;"></span><br style="box-sizing: inherit; color: rgb(17, 17, 17); font-size: 17.85px;"><span style="color: rgb(17, 17, 17); font-size: 17.85px;">این باشگاه که دیت کلاب نامیده می شود، برای اعضاء خود امکان ملاقات حضوری را فراهم می آورد تا افراد بتوانند با دوست یا همسر آینده خود آشنا شوند.</span></font> <div><font face="Mihan-Iransans"><span style="color: rgb(17, 17, 17); font-size: 17.85px;">برای عضویت در این باشگاه لازم است تا برای یکسال مبلغی برابر 60 دلار آمریکا پرداخت نمایید.</span></font></div><div><p style="box-sizing: inherit; margin-bottom: 1.5em; line-height: 30.345px; color: rgb(17, 17, 17); font-size: 17.85px;"><font face="Mihan-Iransans">اطلاعات مربوط به دیت کلاب برای علاقه مندان:</font></p><p style="box-sizing: inherit; margin-bottom: 1.5em; line-height: 30.345px; color: rgb(17, 17, 17); font-size: 17.85px;"><font face="Mihan-Iransans">وبسایت:&nbsp;<a href="http://gorjiha.com/dateclub" rel="nofollow" style="box-sizing: inherit; background-color: transparent; color: rgb(202, 32, 23); text-decoration-line: none; transition: all 0.1s ease-in-out; word-wrap: break-word; margin-bottom: 0px;">http://gorjiha.com/dateclub</a></font></p><p style="box-sizing: inherit; margin-bottom: 1.5em; line-height: 30.345px; color: rgb(17, 17, 17); font-size: 17.85px;"><font face="Mihan-Iransans">کانال تلگرام :&nbsp;<a href="https://t.me/dateclub" rel="nofollow" style="box-sizing: inherit; background-color: transparent; color: rgb(202, 32, 23); text-decoration-line: none; transition: all 0.1s ease-in-out; word-wrap: break-word; margin-bottom: 0px;">https://t.me/dateclub</a></font></p></div> text/html 2017-11-09T04:28:27+01:00 www.armanestantour.com کاوه توفیقی تسلیت اربعین حسینی http://www.armanestantour.com/post/1155 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/443/1326179/arbaein40.jpg" alt=""> <div>اربعین حسینی را به تمام شیعیان تسلیت عرض مینماییم.</div><div><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-size: 17px; line-height: 1.6em; letter-spacing: -0.3px; text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans">بیستم ماه صفر المظفر، سالروز اربعین حسینی و روز حُزن و ماتم اهل بیت (ع) و دوستداران و شیعیان آنان است؛ همانها که در خیمه های عزای این روز حاضر می شوند و روضه های منظوم شاعران آئینی و از جمله، این شعر جعفر ابوالفتحی را بر لب دارند:</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-size: 17px; line-height: 1.6em; letter-spacing: -0.3px; text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans">اربعین آمد و یکبار دگر غمگینم<br style="box-sizing: border-box;">باز باید به روی خاک غمت بنشینم</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-size: 17px; line-height: 1.6em; letter-spacing: -0.3px; text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans">باز اشک رخ من خون و دلم در خون شد<br style="box-sizing: border-box;">گریه کردن به غمت گشته دگر آئینم</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-size: 17px; line-height: 1.6em; letter-spacing: -0.3px; text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans">طاقتم طاق شد از داغ دل خواهر تو<br style="box-sizing: border-box;">حنجرم زخم شد از بُغض غم سنگینم</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-size: 17px; line-height: 1.6em; letter-spacing: -0.3px; text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans">آنقدر لطمه زدم بر رخ خود در داغت<br style="box-sizing: border-box;">پر ز خون است دگر پلک رخ رنگینم</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-size: 17px; line-height: 1.6em; letter-spacing: -0.3px; text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans">پیش قبرت چقدر ناله زدم یا مظلوم<br style="box-sizing: border-box;">همچو فریاد شده نغمه ی آهنگینم</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-size: 17px; line-height: 1.6em; letter-spacing: -0.3px; text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans">داغ شبهای اسیری، غم کوفه، غم زجر<br style="box-sizing: border-box;">داغها را به روی قلب خودم می چینم</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-size: 17px; line-height: 1.6em; letter-spacing: -0.3px; text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans">من ضمانت کنم ارباب که نالان باشم<br style="box-sizing: border-box;">در شب اول قبرم تو بکن تضمینم</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-size: 17px; line-height: 1.6em; letter-spacing: -0.3px; text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans">عشق تو مایه ی آرامش جان است؛ حسین<br style="box-sizing: border-box;">مهر تو خیمه زد از روز ازل در دینم</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-size: 17px; line-height: 1.6em; letter-spacing: -0.3px; text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans">خواهرت آمده بر خاک غمت می گرید<br style="box-sizing: border-box;">گوئیا خواهر غمبار تو را می بینم</font></p></div> text/html 2017-10-29T04:52:19+01:00 www.armanestantour.com کاوه توفیقی روز کوروش بزرگ http://www.armanestantour.com/post/1154 کوروش بزرگ بنیانگذار سلسله هخامنشی بود که به مدت سی سال بر نواحی مختلف آسیا و اروپا حکومت میکرد و اولین منشور حقوق بشر را در جهان تدوین نمود.<div>امروز هفتم آبان روز کوروش بزرگ نام دارد. تندیس کوروش بزرگ در برخی از مبادین مهم در شهرهای دنیا نصب شده است که یکی از آنها تندیس کوروش در پارک المپیک شهر سیدنی است.در غرب کوروش را بنام سایرس یا سیروس میشناسند.</div><div><br></div><div>روز هفتم آبان بر همه ایرانیان مبارک باد.</div><div><br></div> text/html 2017-08-07T13:30:00+01:00 www.armanestantour.com کاوه توفیقی کارتهای شتاب در ارمنستان-چگونه از کارت شتاب پول بردارید http://www.armanestantour.com/post/1153 برای برداشت پول از کارتهای شتاب در ارمنستان بهترین و مطمئن ترین راه ممکن مراجعه به بانک ملت در ارمنستان است. در ارمنستان مراکزی وجود دارند که اقدام به ارائه خدمات کارتهای شتاب مینمایند ولی توصیه ما این است که بجای مراجعه به این قبیل مراکز به بانک ملت ارمنستان مراجعه کنید. بانک ملت ارمنستان ،یکی از بانکهای قانونی در ارمنستان است که هیچ محدودیتی در برداشت پول برای شما قائل نمیشود و شما به انتخاب خود میتوانید دلار،یورو یا درام ارمنستان دریافت کنید. برخی از دلالان تور در ارمنستان شما را تشویق میکنند تا به این مراکز خصوصی برای دریافت پول از کارتهای شتاب خود مراجعه کنید تا درصدی به آنها برسد،فریب اینگونه دلال ها را نخورید و در صورتیکه نیاز به وجه نقد در ارمنستان داشتید به بانک ملت ارمنستان مراجعه کنید . آدرس بانک ملت ارمنستان به شرح زیر است ایروان:خیابان تومانیان text/html 2017-05-21T02:02:00+01:00 www.armanestantour.com کاوه توفیقی بازتاب انتخابات ریاست جمهوری ایران و تبریک رییس جمهور. ارمنستان http://www.armanestantour.com/post/1152 انتخابات ریاست جمهوری ایران بازتاب وسیعی در رسانه های داخلی ارمنستان داشته است و بسیاری از خبرگزاری های ارمنستان و روزنامه ها خبر. نتایج آرا انتخابات ریاست جمهوری ایران را منعکس نموده اند. یکی از اولین کسانی که پیروزی دکتر حسن روحانی را به وی تبریک گفت نیز سرژ سرکیسیان، رییس جمهوری ارمنستان بود. در پیام تبریک سرژ سرکیسیان به دکتر حسن روحانی بر گسترش همه جانبه روابط ایران و ارمنستان اظهار امیدواری شده است. لازم به ذکر است که همواره ایران ،کشور ارمنستان را مورد حمایت خود قرار داده است و همیشه روابط خوبی میان ایران و ارمنستان برقرار بوده است. در روز رای گیری ،خبر انتخابات ایران و اسامی نامزدها در رادیوی ارمنستان اعلام شد. text/html 2017-05-15T05:57:11+01:00 www.armanestantour.com کاوه توفیقی پکیج 4 شب تور ارمنستان ویژه خرداد 96 http://www.armanestantour.com/post/1148 <div><br></div><div><div>پکیج چهار شب تور ارمنستان خرداد 96:</div><div><br></div><div>خدمات پکیج تور ارمنستان شامل:</div><div><b>-چهار شب اقامت در آپارتمان</b></div><div><b>-گشت سوان،زاخکادزر</b></div><div><b>-گشت گارنی و گغارد</b></div><div><b>-گشت شهری</b></div><div><b>-سه وعده ناهار ایرانی با نوشابه</b></div><div><b>-یک شب رستوران پروانا</b></div><div><br></div><div>یک نفر: 380 دلار معادل یک میلیون و چهارصد و هشتاد و دو هزار تومان</div><div>دو نفر:420 دلار معادل یک میلیون و ششصد و سی و هشت هزار تومان(هرنفر 819 هزار تومان)</div><div>سه نفر:465 دلار معادل یک میلیون و هشتصد و چهارده هزار تومان(هر نفر 605 هزار تومان)</div><div>چهار نفر:505 دلار معادل یک میلیون و نهصد و هفتاد هزار تومان(هر نفر 493 هزار تومان)</div><div><br></div><div>-قیمتها به دلار درج شده است.</div><div>-مسئولیت کنترل پاسپورت به عهده مسافران محترم است.</div><div>-قیمت فوق شامل بلیط رفت و برگشت نیست.بلیط رفت و برگشت زمینی و هوایی قابل تهیه است و هزینه آن جداگانه دریافت میشود.</div><div><br></div><div>ارمنستان تور نام تجاری شرکت الیت ارمنستان</div><div>آدرس دفتر ما در ایروان:خیابان آرشاگونیاتس،شماره 5(ساختمان اداری DOSAF)،واحد 306 شرکت الیت</div><div>برای دسترسی به دفتر ما کافیست به هر تاکسی در ارمنستان بگویید DOSAF یا Arshakunyats DOSAF .</div></div> text/html 2017-05-15T05:04:36+01:00 www.armanestantour.com کاوه توفیقی پکیج 3 شب تور ارمنستان ویژه خرداد 96 http://www.armanestantour.com/post/1147 <div><br></div><div>پکیج سه شب تور ارمنستان خرداد 96:</div><div><br></div><div>خدمات پکیج تور ارمنستان شامل:</div><div><b>-سه شب اقامت در آپارتمان</b></div><div><b>-گشت سوان،زاخکادزر</b></div><div><b>-گشت گارنی و گغارد</b></div><div><b>-دو وعده ناهار ایرانی با نوشابه</b></div><div><b>-یک شب رستوران پروانا</b></div><div><br></div><div>یک نفر: 290 دلار معادل یک میلیون و یکصد و بیست و هشت هزار تومان</div><div>دو نفر:325 دلار معادل یک میلیون و دویست و شصت و هشت هزار تومان(هر نفر 634 هزار تومان)</div><div>سه نفر:360 دلار معادل یک میلیون و چهارصد وپنج هزار تومان(هر نفر &nbsp;469 هزار تومان)</div><div>چهار نفر:395 دلار معادل یک میلیون و پانصد و چهل هزار تومان(هر نفر 385 هزار تومان)</div><div><br></div><div>-قیمتها به دلار درج شده است.</div><div>-مسئولیت کنترل پاسپورت به عهده مسافران محترم است.</div><div>-قیمت فوق شامل بلیط رفت و برگشت نیست.بلیط رفت و برگشت زمینی و هوایی قابل تهیه است و هزینه آن جداگانه دریافت میشود.</div><div><br></div><div>ارمنستان تور نام تجاری شرکت الیت ارمنستان</div><div>آدرس دفتر ما در ایروان:خیابان آرشاگونیاتس،شماره 5(ساختمان اداری DOSAF)،واحد 306 شرکت الیت</div><div>برای دسترسی به دفتر ما کافیست به هر تاکسی در ارمنستان بگویید DOSAF یا Arshakunyats DOSAF .</div>