برای مطالعه موزه های ایروان قسمت اول میتوانید بر روی این لینک کلیک کنید.
17-موزه جنگ(مادر ارمنستان) که در پارک پیروزی یا هقتاناک پارک واقع میباشد.واقع در خیابان آزاتوتیان شماره 2
از سه شنبه تا یکشنبه باز است و از ساعت 10 صبح تا 3 بعد ازظهر
18-موزه هنرهای مردمی واقع در خیابان ابوویان شماره 64
از روز سه شنبه تا یکشنبه باز است و از ساعت 10 صبح تا 4 بعداز ظهر
19-موزه آثار ادبی و هنرهای یقیشه چارنتس واقع در خیابان آرام شماره یک
از روز سه شنبه تا یکشنبه باز است و از ساعت11 صبح الی4 بعد از ظهر
20-موزه هنرهای مدرن واقع در خیابان ماشتوتس شماره 7
از روز سه شنبه تا یکشنبه باز است و از ساعت10 صبح تا 3 بعدازظهر
21-موزه هنرهای روسی واقع در خیابان ایساهاکیان شماره38
از روز سه شنبه تا یکشنبه باز است و از ساعت10 صبح تا 5 بعد از ظهر ولی یکشنبه ها تا 3 بعداز ظهر باز است.
22-موزه کنده کاری روی چوب واقع در خیابان پارونیان شماره 2
از روز سه شنبه تا یکشنبه باز است از ساعت 12 ظهر تا 6 بعدازظهر
23-موزه قتل عام ارامنه واقع در پارک تسیت سرناکابرد
از سه شنبه تا یکشنبه باز است از ساعت11 صبح تا 4:30 بعدازظهر
24-گالری ملی ارمنستان واقع در میدان جمهوری(هراپاراک)
25-موزه ملی معماری واقع در میدان جمهوری ساختمان شماره 3 دولت ارمنستان طبقه اول
از سه شنبه تا یکشنبه باز است و از ساعت10صبح تا 5 بعدازظهر
26-خانه نویسنده وشاعر ارمنی آوتیک ایساهاکیان واقع در خیابان ضاروبیان شماره 20
از سه شنبه تا یکشنبه باز است و از ساعت11 صبح الی 3 بعدازظهر
27-خانه سرگئی پاراجانوف کارگردان بزرگ روسی ارمنی واقع در جوراگیوغ شماره 15/16
همه روزه باز است از ساعت 10:30تا5 بعدازظهر
28-موزه دولتی تاریخ ارمنستان واقع در میدان جمهوری
ار روز سه شنبه تا یکشنبه باز است و از ساعت11 صبح تا 6 بعدازظهر
29-موزه طبیعت ارمنستان واقع در خیابان تیگران متز شماره 34
از سه شنبه تا یکشنبه باز است و از ساعت11 صبح الی 4:30 بعدازظهر
30-خانه یقیشه چارنتس واقع در خیابان ماشتوتس شماره 17
از سه شنبه تا یکشنبه باز است و از ساعت10:30 صبح الی 4:30 بعدازظهر و یکشنبه ها تا3 بعداز ظهر
31-موزه تاریخ ایروان واقع درخیابان آرگیشتی شماره 1/1
از دوشنبه تا شنبه باز است و از ساعت 11 صبح تا 5:30 بعدازظهر
32-موزه یرواند کوچار واقع در خیابان ماشتوتس شماره39/12
ازسه شنبه تا یکشنبه باز است و از ساعت11صبح الی 4 بعدازظهر